default_mobilelogo

Naročite se na SLODRE novice

Vsebina

DRUŠTVENE NOVICE

- Uspešen zaključek 2. nacionalne konference z naslovom: Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju
- Vabilo na okroglo mizo: Prihodnost študija pedagogike in pedagogike kot znanosti
- Letna skupščina SLODRE 2017
- ECER 2017 uspešno zaključen

DOMAČE NOVICE

- Nagrade RS na področju šolstva
- 2. mednarodna konferenca Centra za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani (CRSN)
- Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU in Pedagoški inštitut vabita na regijska in nacionana izobraževanja projekta LE Z DRUGIMI SMO
- Ljubljana international doctoral seminar 2017 na Pedagoški fakulteti v Ljubljani
- »Kick-off meeting« mednarodnega projekta ERASMUS+ z naslovom Three Dimensions of Inquiry in Physics Education (3DIPhE)
- Pedagoški inštitut je od aprila 2017 polnopravni član mreže SIRIUS
- »Pisne učne priprave na nastope« - interni posvet didaktikov na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani
- Evro-sredozemska konferenca»Izobražujmo za dialog«
- Pedagoški inštitut vabi na PI pogovore

TUJE NOVICE

- 30 let programa Erasmus+
- Skupščina Hrvaškega združenja za izobraževalne raziskave
- SPRINGER: Dostopna e-gradiva na temo znanstvenega pisanja
- Pri OECD je izšla publikacija: The Pursuit of Gender Equality: An Uphill Battle
- Vabilo doktorskim študentkam in študentom

MEDNARODNE SEZONSKE ŠOLE

- EERA sezonske šole

RAZPISI MEDNARODNIH ZNANSTVENIH REVIJ

- Hungarian Educational Research Journal
- Teaching in Higher Education
- Educational Assessment
- International Journal of Inclusive Education:

MEDNARODNE KONFERENCE

- ECER 2018: Bolzano vabi
- Konferenca o izobraževanju učiteljev na Malti
- CMEPIUS organnizira mednarodno znanstveno konferenco z naslovom: Internalization enhancing quality of learning and teaching

 

DRUŠTVENE NOVICE

Uspešen zaključek 2. nacionalne konference z naslovom Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju

2. nacionalna znanstvena konferenca z naslovom ‘Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju’, ki je potekala v ponedeljek, 25. septembra 2017, v prostorih ZRC SAZU, je uspešno za nami. Osnovni cilj nacionalne konference je bil diseminacija rezultatov raziskav ter izmenjava izkušenj, identifikacija ključnih problemov, izzivov in ovir v vzgoji in izobraževanju ter spodbujanje in razvoj raziskovanja nasploh. Konferenco je obiskalo 130 raziskovalk in raziskovalcev, učiteljic in učiteljev in vzgojiteljic in vzgojiteljev, predstavljenih je bilo 75 referatov in 10 posterjev v sedmih vsebinskih sekcijah. Na konferenci je komisija za priznanja in nagrade Pedagoškega inštituta v sodelovanju z društvom SLODRE, podelila tudi priznanja na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja za leto 2017. Letošnji nagrajenci so bili: dr. Klemen Miklavič (Center za študij edukacijsih politik), ki je prejel Priznanje za najboljše doktorsko delo, izr. prof. dr. Katja Košir (Pedagoška fakulteta Univerze v Maribori), ki je prejela Priznanje za izjemne dosežke, ter prof. dr. Boris Kožuh (Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem), ki je prejel Priznanje za življenjsko delo.

Vabilo na okroglo mizo Prihodnost študija pedagogike in pedagogike kot znanosti

Oddelek za Pedagogiko Filozofske fakultete Univerze v Mariboru ob 20. obletnici študijskega programa Pedagogika v Mariboru v sodelovanju s Slovenskim društvom pedagogov (SDP) in Slovenskim društvom raziskovalcev edukacije (SLODRE) organizira okroglo mizo z naslovom Prihodnost študija pedagogike in pedagogike kot znanosti, ki bo v četrtek 26. oktobra 2017 ob 17.00 v Mariboru. Na okrogli mizi bodo razpravljali: dr. Martin Kramar, upokojeni član Oddelka za pedagogiko FF UM; dr. Milena Ivanuš Grmek; članica Oddelka za temeljne pedagoške predmete PeF MB; dr. Robi Kroflič, član Oddelka za pedagogiko in andragogiko FF UL, predsednik SDP; dr. Tina Štemberger, članica Oddelka za edukacijske vede PeF UP; dr. Mojca Peček Čuk, članica Oddelka za temeljni pedagoški študij, Pef UL; dr. Zdenko Kodelja, Pedagoški inštitut, Ljubljana. Pogovor bo vodil dr. Edvard Protner, predstojnik Oddelka za pedagogiko FF UM.

Letna skupščina SLODRE 2017

Leto je naokrog in Upravni odbor društva SLODRE je pričel s pripravami na organizacijo letne skupščine društva za leto 2017. Skupščina bo sklicana v torek, 19. decembra 2017 ob 17.00 v prostorih Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani. Njen vsebinski del (okrogla miza) bo namenjen razpravi ob rezultatih dveh mendarodnih raziskav: ICCS (Mednarodna raziskava državljanskega izobraževanja in vzgoje) in PIRLS (Mednarodna raziskava bralne pismenosti), ki jih bosta predstavili dr. Eva Klemenčič in mag. Marjeta Doupona (obe raziskovalki na Pedagoškem inštitutu). Formalni del letne skupščine bo potekal po koncu vsebinskega dela in v njem bomo kot običajno obravnavali poročila o delu društva v iztekajočem se letu ter sprejeli delovni načrt za leto 2018.

Uspešen zaključek mednarodne konference ECER 2017

Avgusta se je v Copenhagnu zaključila ECER konferenca, ki je letos potekala pod naslovom »Reforming Education and the Imperative of Constant Change: Ambivalent roles of policy and educational research«. Konferenca se je udeležilo preko 2500 raziskovalk in raziskovalcev iz vse Evrope, pa tudi iz neevropskih – skupaj prek 70 – držav. ECER tako ostaja največja evropska raziskovalna konferenca na tem področju. O prispevkih naših raziskovalk in raziskovalcev več na naslovu: http://www.eera-ecer.de/ecer-2017-copenhagen/programme-central-events/

DOMAČE NOVICE

Podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva

Na predvečer svetovnega dneva učiteljev, so v Grand Hotelu Union v Ljubljani podelili nagrade Republike Slovenije na področju šolstva. Gre za najvišje državne nagrade na področju šolstva, ki se podeljujejo za izjemne dosežke ter za življenjsko delo na področju vzgoje in izobraževanja. Letošnji slavnostni nagovor je imel predsednik Državnega zbora RS dr. Milan Brglez, prisotne pa je nagovorila tudi ministrica za izobraževanje, znanost in šport dr. Maja Makovec Brenčič. Vsem nagrajenkam in nagrajencem iskreno čestitamo! Med nagrajenkami in nagrajenci sta tudi članici SLODRE: doktorica Majda Schmidt Krajnc in doktorica Bogdana Borota, obe z nagrado za izjemne dosežke na področju visokega šolstva.

2. mednarodna konferenca Centra za raziskovanje in spodbujanje nadarjenosti na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani (CRSN) z naslovom Prepoznavanje nadarjenih in delo z njimi na področju vzgoje in izobraževanja / Identification of Gifted Students and Work With Them in Education

V okviru CRSN, evropskega centra za nadarjene v mreži European Talent Support network (ETSN) je 21. in 22. septembra na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani potekala konferenca, katere osnovni namen je bil izpostaviti ter kritično prediskutirati ključna raziskovalna in strokovna spoznanja o izobraževanju nadarjenih, s posebnimi poudarki na pristopih, vsebinah, strategijah, metodah in oblikah tega izobraževanja. Konference se je udeležilo preko 150 udeležencev iz vrtcev, osnovnih in srednjih šol ter drugih izobraževalnih in raziskovalnih ustanov, pretežno predstavnikov različnih European Talent Centres (poleg Slovenije tudi Češka, Irska, Italija, Madžarska, Nemčija) in European Talent Points (poleg Slovenije tudi Hrvaška in Madžarska) znotraj mreže ETSN. V okviru konference sta bili izvedeni tudi dve odmevni okrogli mizi – »Raziskovanje z nadarjenimi?«, »Nadarjeni o svojem izobraževanju in prihodnosti?« – ter tekmovanje »24NADur«za nadarjene dijake, v okviru katerega je osem ekip dijakov iz petih slovenskih in bosanske gimnazije, sicer točk za nadarjene v ETSN mreži, v 24-urah reševalo izbrani problem trajnostnega razvoja ter ga zagovarjalo pred mednarodno komisijo. Več o konferenci na: https://www.pef.uni-lj.si/1301.html.

Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU in Pedagoški inštitut vabi na regijska in nacionana izobraževanja projekta LE Z DRUGIMI SMO

Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije, ZRC SAZU in Pedagoški inštitut začenjata z izvajanjem drugega leta izobraževanja v programu »Le z drugimi smo«, ki bo potekalo pet let (2016–2021). Program je namenjen usposabljanju strokovnih delavcev, delavk v vzgoji in izobraževanju na področju socialnih in državljanskih kompetenc. Z ozaveščanjem o pomenu spoštovanja različnosti, medkulturnega sodelovanja in spoštljivega sobivanja v večkulturnih družbah krepimo oblikovanje vključujočih šolskih in razrednih skupnosti v vzgojno-izobraževalnih organizacijah. Pedagoške delavke, delavce in odraščajoče otroke spodbujamo k medsebojnemu sodelovanju, spoštljivi komunikaciji, konstruktivnemu reševanju konfliktov in k medkulturnemu dialogu v šoli in družbi. Navedene tematike so vključene v pet seminarjev, o katerih si lahko več preberete na spletni strani projekta www.lezdrugimismo.si. V jeseni 2017 napovedujemo naslednje izvedbe: (i) regijsko usposabljanje v Novem mestu, 19. in 20. oktobra, 2017; (ii) regijsko usposabljanje v Murski Soboti, 16. in 17. novembra, 2017; (iii) nacionalno usposabljanje v Ljubljani, 1. in 2. december, 2017.

Ljubljana international doctoral seminar 2017 na Pedagoški fakulteti v Ljubljani

Na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani je v sodelovanju z Università degli Studi Roma Tre (Italija) in Faculty of Education University of Priština (Kosovo) 25. in 26. septembra 2017 potekal mednarodni doktorski seminar, namenjen doktorskim študentom teh treh fakultet. Po uvodnem predavanju je bila večina časa namenjenega razpravi o doktorskih raziskavah. Na mednarodnem doktorskem seminarju je s prispevki sodelovalo 38 doktorskih študentov, ki so predstavljali svoje raziskovalne načrte in o njih razpravljali skupaj z mentorji.

»Kick-off meeting« mednarodnega projekta ERASMUS+ z naslovom Three Dimensions of Inquiry in Physics Education (3DIPhE)

Od 11. do 15. septembra je potekal uvodni sestanek mednarodnega projekta v okviru Ključnega ukrepa KA2 Sodelovanje za inovacije in dobre prakse programa ERASMUS+ Strateška partnerstva. Projekt se ukvarja s tremi dimenzijami raziskovanja v poučevanju fizike: učenju z raziskovanjem za učence, raziskovanjem lastne prakse poučevanja fizike za učitelje in z raziskovanjem sodelovanja profesorjev in učiteljev, ki raziskujejo lastno prakso. Dodatno dimenzijo predstavlja še raziskovanje kompleksnih procesov v projektu samem, ki bo vodilo do smernic za učinkovito vodenje in spremljavo aktivnosti v kompleksnih pedagoških projektih. Koordinatorica projekta 3DIPhE je UL PEF oziroma v njenem imenu prof. dr. Mojca Čepič, sodeluje pa še šest partnerskih organizacij in sicer Zavod za šolstvo RS, Dublin City University, Jagelonska univerza iz Poljske, Flamski center za izobraževanje, Arteveldehogeschool in UC Leuven Limburg, vsi iz Belgije.

Pedagoški inštitut je od aprila 2017 polnopravni član mreže SIRIUS

SIRIUS Network je evropska mreža za politike izobraževanja otrok in mladih priseljencev. Poslanstvo SIRIUS mreže je promocija univerzalne pravice do izobraževanja za vse, brez diskriminacije; zavzema se za kakovostno javno izobraževanje za vse ljudi z migrantskim ozadjem, spodbuja odstranjevanje ovir za vključevanje priseljencev v šolo, da bi zmanjšala njihovo segregacijo in zgodnje opuščanje šolanja, promovira kurikule in inkluzivne metode poučevanja, ki so spoštljivi do kulturnih, jezikovnih in verskih razlik med ljudmi, ter spodbuja vključevanje mladih odraslih in odraslih vseh starosti v vseživljenjsko učenje. Mreža SIRIUS si prizadeva za inkluzivno načrtovanje politik tako, da bi vlade, resorna ministrstva, šole in lokalne skupnosti dejavno promovirale in implementirale politike in strategije, usmerjene na enakost in socialno pravičnost v izobraževanju, izboljševale izobraževalne možnosti, spodbujale socialno vključenost in aktivno preprečevale diskriminacijo. Več o SIRIUS mreži in že oblikovanih gradivih s področja izobraževanja otrok priseljencev si lahko preberete na spletni strani: http://www.sirius-migrationeducation.org/

»Pisne učne priprave na nastope« - interni posvet didaktikov na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani, 27. 9. 2017

V organizaciji Komisije za praktično usposabljanje UL PEF je bil 27. 9. 2017 izveden interni posvet za splošne in specialne didaktike, na katerem je 40 udeležencev, ob predstavljenih rezultatih najnovejše raziskave o teoretskih, empiričnih in praktičnih vidikih poučevanja pisanja učnih priprav za študente pedagoških študijskih smeri, razpravljalo o vsebinah, strukturah, oblikah, terminologiji ter povratnih informacijah in ocenjevanju študentov v procesu pisanja učnih priprav za nastope. Sklepi posveta bodo skupaj z empiričnimi izsledki vodilo za pripravo strokovnih smernic za pripravljanje pisnih priprav za nastope študentov UL PEF na šolah oz. v vrtcih, v okviru pobud za zagotavljanje kakovosti izvajanja študijskih programov na UL PEF.

Evro-sredozemska konferenca»Izobražujmo za dialog«

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve, Anna Lindh Fundacijo in Evro-sredozemsko univerzo (EMUNI) organiziralo Evro-sredozemsko konferenco»Izobražujmo za dialog«, ki je potekala 9. in 10. oktobra 2017 v Bernardinu. S konferenco so ustvarjali prostor za evro-sredozemski dialog na temo med-kulturnosti in krepitve socialnih in državljanskih kompetenc. Pri zasledovanju in zagotavljanju regionalne in mednarodne stabilnosti, ima ravno izobraževanje osrednjo vlogo. V ta namen so v Bernardinu o medkulturnem dialogu razpravljali predstavniki vladnih in mednarodnih organizacij, civilne družbe, raziskovalci in novinarji.

Na Zavodu RS za šolstvo bo v novembru izšel priročnik Vljučujoča šola

V vrtcih in šolah se strokovne delavke in strokovni delavci vsakodnevno soočajo s kompleksnimi izzivi, ki so med drugim tudi odraz velike raznolikosti otrok. Pri uresničevanju koncepta inkluzije v najširšem smislu priročnik želi šolam nuditi oporo in podporo. Priročnik bo vseboval 6 zvezkov: (1) Zakaj vključujoča šola; (2) Formativno spremljanje v podporo vsakemu učencu, (3) Vodenje razreda za dobro klimo in vključenost; (4) Socialno in čustveno opismenjevanje za dobro vključenost; (5) Tudi učitelji smo učenci; (6) Vključevanje v vrtcu.

Pedagoški inštitut v sodelovanju s Trubarjevo hišo literature organiziral nadaljevanje mesečnih diskusij »PI pogovori«

Tema: »Khetaun (Skupaj): S ključnimi koraki do vključenosti romskih otrok v kakovostne predšolske programe«, ponedeljek, 16. oktobra 2017, ob 18:00 v Trubarjevi hiši literature. V pogovoru so predstavili mednarodno iniciativo Khetaun (Skupaj): S ključnimi koraki do vključenosti romskih otrok v kakovostne predšolske programe, katere nosilec je Pedagoški inštitut, Center za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom, nacionalni partner pa Vrtec Šentvid iz Ljubljane. Sogovornice na tokratnih PI pogovori bodo Urša Novak (Pedagoški inštitut), Petra Zgonec (Pedagoški inštitut), Petra Bozovičar (Pedagoški inštitut) in Mija Koderman (Vrtec Šentvid).

TUJE NOVICE

30 let programa Erasmus+

Evropski program Erasmus+ letos obeležuje 30. obletnico. V preteklih 30 letih je program 9 milijonom ljudi omogočil študij, usposabljanje, prostovoljno delo ali pridobivanje delovnih izkušenj v tujini. Erasmus+ je v primerjavi s prejšnjim programom tesneje povezan s trgom dela in študentom omogoča, da opravijo prakso v podjetjih ali organizacijah v tujini ter se prek neformalnega učenja pripravijo na trg dela, obenem pa na splošno postanejo aktivni državljani. V Sloveniji je od leta 2007 do 2016 bilo v program vključenih preko 600 strokovnih delavcev v vrtcih, 3800 učiteljev in strokovnih delavcev v osnovnih šolah, več kot 3000 osnovnošolcev, 3800 srednješolskih profesorjev in strokovnega oseba, 8600 dijakov, 4100 profesorjev na višjih in visokošolskih zavodih ter 13 600 študentov, poleg teh pa še 2200 tistih, ki se izobražujejo v programih za izobraževanje odraslih.

Skupščina Hrvaškega združenja za izobraževalne raziskave

Nam sosednje Hrvaško združenje za izobraževalne raziskave (HUOI) je 22. septembra v Zagrebu organiziralo svojo letno skupščino. Članstvo se je seznanilo s poročilom o delu v minulem letu dni in sprejelo načrt za naslednje leto, razširili so svoje vrste z novimi člani ter potrdili organe združenja za delo v novem mandatu. Posebej so razpravljali o delovanju mrež v okviru EERA ter o svojih interesih in pričakovanjih glede dela v njih. Omeniti velja, da je EERA letos sprejela v svoje okrilje novo mrežo s področja študij spola, pobudo za to mrežo pa je dalo prav hrvaško združenje. Na letošnjem ECER je ta mreža prvič tudi delovala in pritegnila vrsto referatov in udeležencev. HUOI tudi izraža interes za tesnejše sodelovanje z društvom SLODRE v Sloveniji; kot vabljeni gost se je tako njihove letošnje skupščine udeležil Pavel Zgaga, ki je za članstvo pripravil dobro obiskano predavanje z naslovom „Bologna u Istočnoj Europi: Preispitivanje reformi visokog obrazovanja u našoj regiji“.

SPRINGER: Dostopna e-gradiva na temo znanstvenega pisanja

Pri založbi SPRINGER so objavili serijo prosto dostopnih e-gradiv na temo znanstvenega pisanja (Basic of Scientific Writing: Author Tutorial). Znotraj učnih sklopov so naslovljena naslednja vprašanja: pisanje prispevka za znanstveno revijo; oddaja članka v znanstveno revijo; pisanje v angleškem jeziku; postopek recenzije; prosi dostop. Gradiva so dostopna tudi v pdf obliki.

Pri OECD je izšla publikacija: The Pursuit of Gender Equality: An Uphill Battle

Spolna neenakost vztraja na vseh področjih družbenega in gospodarskega življenja. Mlajše ženske v državah OECD imajo v povprečju za sabo več let izobraževanja v primerjavi z mlajšimi moškimi, pa vendar redkeje vstopajo na trg dela. Razkorak se z leti še povečuje. Ženske so manj pogosto vključene v podjetnštvo, ter manj pogosto zasedajo vodilne položaje tako v javnem kot v privatnem sektorju. Publikacija se osredinja na priporočila za zagotavljanje enakosti spolov v izobraževanju, zaposlovanju, podjetništvu in v javnem življenju. Skupaj z prikazanimi razkoraki, ki kažejo na neenakost med spoloma so prikazane tudi aktualne iniciative s tega področja

Vabilo doktorskim študentkam in študentom

Na SLODRE naslov smo prejeli vabilo doktorskim študentakm in študentom za študij na Centru za internalizacijo izobraževanja (The Centre for Internationalisation of Education -CIE), na Stenden University of Applied Sciences in na Univerzi v Groningenu (Campus Fryslân). Več informacij je dostopnih na http://cie.frl

MEDNARODNE SEZONSKE ŠOLE

EERA sezonske šole:

- Poletna šola EERSS 2018: Qualitative and Mixed Methods Research Designs: From designing to publishing; Brno, Češka (the Department of Educational Sciences, Faculty of Arts, Masaryk University in Brno, Czech Republic Masaryk University); 9. do 13. 7. 2018
- Poletna šola Histories of Education: "9th History of Education Doctoral Summer School"; Riga, Latvija (University of Latvija), 7. do 10. junij 2018
- Sezonska šola Research on Arts Education: "Arts-based research: how do the artistic and the educational entangle?"; Guimarães, Portugalska (Candoso Creation Centre); 23. do 25. januarja. 2018.

RAZPISI MEDNARODNIH ZNANSTVENIH REVIJ

Hungarian Educational Research Journal
Hungarian Educational Research Journal (http://herj.lib.unideb.hu/megjelent/index/94) je revija Madžarskega združenja raziskovalcev na področju edukacije (http://hera.org.hu/about-us/). V začetku leta 2018 pripravljajo tematsko številko na temo učenja učiteljev (teacher learning: reflection of the teachers, teacher learning and innovation, interpretation of problems and failures, what teachers think to be a good school). Če še utegnete, je rok za oddajo prispevka (30 000 znakov) 31.10.2017.
Teaching in Higher Education: poziv za objavo prispevkov v posebni izdaji revije z naslovom: Experts, knowledge and criticality in the age of ‘alternative facts’: re-examining the contribution of higher education (http://explore.tandfonline.com/cfp/ed/cthe-si-age-of-alternative-facts )
Educational Assessment: poziv za objavo prispevkov v posebni izdaji revije z naslovom: Validity Studies (http://explore.tandfonline.com/cfp/ed/heda-validity-studies )

International Journal of Inclusive Education: poziv za objavo prispevkov v posebni izdaji revije z naslovom: Inclusive Education and Refugees (http://explore.tandfonline.com/cfp/ed/tied-si-cfp-07.11.17 )

MEDNARODNE KONFERENCE S PODROČJA EDUKACIJE

ECER 2018: Bolzano vabi!

ECER 2018 se ponaša tako s prečudovitim ozadjem Bolzana ter zelo aktualno in izzivov polno temo: Inclusion and Exclusion. Resources for Educational Research. Povzetek bo mogoče oddati od 1.12. 2017 pa vse do 30.1. 2018. Več informacij na spletni strani: http://www.eera-ecer.de/ecer-2018-bolzano/

Konferenca o izobraževanju učiteljev na Malti

Pedagoška fakulteta Univerze na Malti v sodelovanju z Malteškim društvom za raziskave edukacije (MERA) vabi k aktivnemu sodelovanju na mednarodni konferenci pod naslovom Teacher Education and Educational Research in the Mediterranean, ki bo potekala na Univerzi na Malti 8. in 9. junija 2018. Povzetek morate poslati najkasneje do 15. januarja 2018. Vse podrobnosti najdete na konferenčni spletni strani https://www.um.edu.mt/events/teerm2018/home.

CMEPIUS organnizira mednarodno znanstveno konferenco z naslovom: Internalization enhancing quality of learning and teaching

CMEPIUS v sodelovanju z MIZŠ v sklopu projekt EHEA organizira mednarodno znanstveno konferenco z naslovom Internalization enhancing quality of learning and teaching, v sredo, 21. februarja 2018, na Brdu pri Kranju. Po mednarodni znanstveni konferenci bo izdan recenziran zbornik prispevkov. K prijavi prispevkov so vabljeni vsi visokošolski deležniki (učitelji različnih področij in strok, podporno osebje, raziskovalci, študenti itd.), pa tudi osnovnošolski in srednješolski učitelji – rok za oddajo prispevka: 3. januar 2017. Več informacij lahko najdete tukaj: https://www.cmepius.si/visokosolsko-izobrazevanje/projekt-ehea/

Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije

SLODRE

Kardeljeva ploščad 16

1000 Ljubljana, Slovenija

slodre.info@gmail.com

Tel.: +386 1 5892 347

IBAN: SI56 0201 0025 9548 589 (NLB d.d.)
Davčna številka: 82787271
Matična številka: 4033817000