default_mobilelogo

Naročite se na SLODRE novice

Vsebina

DRUŠTVENE IN EERA NOVICE
- Poročilo o spomladanski seji Upravnega odbor SLODRE
- Okrogla miza SLODRE: »Za človeka gre«
- ECER 2017: izteka se »early birds« registracija
- Vabilo na 2. nacionalno konferenco o raziskovanja vzgoje in izobraževanja
- Razpis priznanj na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja

DOMAČE NOVICE
- Izteka se rok za prijavo na razpis nagrad RS na področju šolstva za leto 2017

TUJE NOVICE
- Kako odprta je evropska »odprta« znanost?
- Migracije, izobraževanje in znanost: otroci priseljencev v ZDA
- Migracije in izobraževanje: kakšna je evropska slika?
- Raziskovalni rezultati v perspektivi spola
- Pomoč študentom s posebnimi potrebami v programu Erasmus+
- Kako privabiti talentirane raziskovalce?
- Izobraževanje na vrhu evropskega stebra socialnih pravic

MEDNARODNE KONFERENCE
- 12. evropski forum za zagotavljanje kakovosti (EQAF)
- 10. letno srečanje Sveta za doktorsko izobraževanje (EUA)
- Povezovanje meja in spominov v evropskem izobraževanju učiteljev
- Konferenca o managementu izobraževanja in raziskovanja

POLETNE ŠOLE
- Poletna šola o kulturi tolerance v Sarajevu

RAZISKOVALNE ŠTIPENDIJE/POZICIJE
- Razpis za prosto raziskovalno mesto na OECD

 

DRUŠTVENE IN EERA NOVICE

Poročilo o spomladanski seji Upravnega odbora SLODRE
V četrtek, 6. aprila 2017 se je Upravni odbor SLODRE sestal na svojo spomladanski seji. Osrednja tema seje je bilo uresničevanje letnega programa dela za leto 2017. Upravni odbor je pregledal delovanje v prvih treh mesecih in se posvetil delovanju v preostalem delu leta. Med drugim je pozdravil objavljeni poziv na jesensko 2. nacionalno konferenco, pri kateri SLODRE ob Pedagoškem inštitutu nastopa kot soorganizator. Vzporedno je objavljen tudi razpis za nagrade, ki bodo najboljšim raziskovalkam in raziskovalcem v Sloveniji podeljene ob koncu konference. Upravni odbor poziva članstvo, da se obeh razpisov aktivno udeleži (več o tem spodaj). Ob tem se je posvetil tudi organizaciji osrednjih štirih »SLODRE« dogodkov na treh lokacijah (Maribor, Ljubljana, Koper) v letu 2017. Prvi »ljubljanski«, na PeF UL, bo na vrsti že ta mesec (gl. napoved tu spodaj), drugi pa ob izteku leta na Pedagoškem inštitutu. Dogodek v Mariboru bo na sporedu v zadnjem tednu oktobra na FF UM in bo posvečen 20-letnici vzpostavitve študijskega programa pedagogike na Univerzi v Mariboru. Organizacija dogodka v Kopru je še v pripravi. O podrobnostih v zvezi z osrednjimi dogodki vas bomo pravočasno obveščali.

Okrogla miza SLODRE: »Za človeka gre!«
Društvo SLODRE v sodelovanju s Centrom za študije edukacijskih politik (CEPS) na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani vabi, da se udeležite okrogle mize z avtoricami in avtorji monografije (»festschrift«), posvečene nedavno preminulemu kolegu prof. dr. Skalarju, široko poznanemu in cenjenemu profesorju ter vidnemu raziskovalcu vzgoje in izobraževanja. Knjiga je izšla pod naslovom »Za človeka gre!«; uredila sta jo Gorazd Meško in Darja Zorc Maver, v njej pa deset avtoric in avtorjev objavlja članke, ki iz različnih disciplinarnih perspektiv (pedagogika, psihologija, socialna pedagogika, kriminologija, penologija, filozofija) obravnavajo aktualna strokovna in znanstvena vprašanja, povezana z delovanjem profesorja Skalarja, in posreduje svoje osebne vtise o sodelovanju z njim. Okrogla miza je priložnost za oddolžitev pokojnemu kolegu za njegovo predano delo, po drugi strani pa želi predvsem aktualizirati nekatera vprašanja, ki so povezana z njegovim znanstvenim in strokovnim delom, zaznamovanim z iskrenim in globokim humanizmom. V ospredju bodo torej vprašanja povezana s sedanjim stanjem in prihodnostjo načela humanizma v vzgoji in izobraževanju. Okrogla miza bo potekala v torek, 23. maja 2017 s pričetkom ob 17.00 uri v predavalnici 026 na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Knjigo pa lahko polistate tudi na spletu: https://www.researchgate.net/publication/313350286_Za_cloveka_gre_Zbornik_posvecen_zasluznemu_profesorju_dr_Vinko_Skalarju 

ECER 2017: izteka se »early birds« registracija
Konferenca ECER 2017 v Kopenhagnu je vse bližje. Ne pozabite, da se »early birds« prijave in nižja kotizacija upoštevajo samo do 15. maja! Za novosti in vse podrobnosti poglejte na http://www.eera-ecer.de/ecer-2017-copenhagen/submissions-registration/.

Vabilo na 2. nacionalno konferenco o raziskovanja vzgoje in izobraževanja
Čeprav smo vas o tem obvestili že po drugih poteh, menimo, da ne bo odveč, če ponovimo tudi v SLODRE novicah: Pedagoški inštitut ter Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije (SLODRE) tudi letos organizirata nacionalno konferenco z naslovom »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju«, ki bo potekala v ponedeljek, 25. septembra 2017, v prostorih Znanstveno raziskovalnega centra SAZU (Novi trg 2, Ljubljana). Letošnja nacionalna konferenca ima kot svoj osnovni cilj – poleg diseminacije rezultatov raziskav ter izmenjave izkušenj – identifikacijo ključnih problemov, izzivov in ovir v vzgoji in izobraževanju ter spodbujanje in razvoj raziskovanja nasploh. Osnovni cilj nacionalne konference je diseminacija rezultatov raziskav ter izmenjava izkušenj, identifikacija ključnih problemov, izzivov in ovir v vzgoji in izobraževanju ter spodbujanje in razvoj raziskovanja nasploh. Konferenca je namenjena raziskovalcem, snovalcem politik in pedagoškim delavcem na širšem vsebinskem področju vzgoje in izobraževanja. Za vse podrobnosti poglejte na spletno povezavo http://konferenca.pei.si/ 

Razpis priznanj na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja
V sklopu poziva k sodelovanju na 2. nacionalni konferenci je bil objavljen tudi razpis za tri priznanja, ki bi jih podelili na konferenci:

  • priznanje za najboljše doktorsko delo na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja,
  • priznanje za izjemne dosežke na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja,
  • priznanje za življenjsko delo na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja.

Prijave je treba oddati najkasneje do 15. avgusta 2017. Za podrobnosti poglejte na spletno povezavo http://konferenca.pei.si/priznanje/.

 

DOMAČE NOVICE

Izteka se rok za prijavo na razpis nagrad RS na področju šolstva za leto 2017
V Uradnem listu RS je bil 10. februarja 2017 objavljen javni razpis nagrad RS na področju šolstva za leto 2017. Rok za predloge se izteče v petek, 26. 5. 2017 ob 13.00. Podrobnosti na spletnem naslovu http://www.mizs.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/62/9950/.

 

TUJE NOVICE

Kako odprta je evropska »odprta« znanost?
Evropska komisija je vzpostavila spletno stran, namenjeno raznovrstnim vprašanjem, povezanim s t.im. odprto znanostjo. Vsebuje podstrani o odprtem dostopu, odprti znanosti »Cloud«, politiki platforme »Open Science«, strokovne skupine Altmetrics, in še več drugih. Statistični pregled in primerjava stanja v državah članicah EU kaže, da se delež "zelenih" publikacij giblje od skoraj 60% na Malti do samo 5% v Bolgariji. V t.im. "Aurora" državah vodi Nizozemska s skoraj 20%, sledita ji Francija in Belgija (16%), precej nižje pa so z okoli 6% Velika Britanija, Nemčija in Švedska. Za podrobnosti kliknite na open science.

Migracije, izobraževanje in znanost: otroci priseljencev v ZDA
Nacionalna fundacija za ameriško politiko (The National Foundation for American Policy) je objavila analizo pod naslovom »2017 Intel Science Talent Search«, vodilni znanstveni natečaj za ameriške srednješolce s koreninami, ki segajo vse do leta 1939. Analiza o prispevkih otrok priseljencev k znanosti v Ameriki kaže, da je kar 83 odstotkov finalistov študije »2016 Intel Science Talent Search« izhaja iz družin priseljencev. Analizo najdete, če kliknete na The contributions of the children of immigrants to science in America.

Migracije in izobraževanje: kakšna je evropska slika?
Odbor za kulturo in izobraževanje Evropskega parlamenta je nedavno izdal študijo pod naslovom Migrant Education: Monitoring And Assessment, ki so jo prispevali Miguel Àngel Essomba, Anna Tarrés, Núria FrancoGuillén z Universitat Autònoma de Barcelona. Objavljeno poročilo je prvi metodološki pristop k vrednotenju izobraževanja migrantov v Evropi. Pregled literature obravnava glavne vidike, pridobljene na podlagi ankete, izvedene v 27 evropskih državah. Rezultati poudarjajo pomanjkanje orodij za ocenjevanje javnih politik na področju izobraževanja migrantov. Poročilo lahko naložite, če kliknete na povezavo http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2017/585903/IPOL_STU(2017)585903_EN.pdf 

Raziskovalni rezultati v perspektivi spola
Elsevier je nedavno objavil poročilo pod naslovom »Gender in the Global Research Balance«, ki prinaša rezultate analize raziskovalne uspešnosti v perspektivi spola v minulih 20 letih, 12 geografskih območjih in 27 predmetnih področjih. Poročilo ugotavlja, da se v obravnavanem časovnem obdobju delež žensk med raziskovalci in izumitelji povečuje v vseh dvanajstih državah oz. regijah. Poročilo tudi ugotavlja, da je nekdanja prevlada avtoric in avtorjev v ZDA zmanjšala zaradi povečane aktivnosti med evropskimi avtoricami in avtorji. Če želite izvedeti več, kliknite na Gender in the Global Research Balance.

Pomoč študentom s posebnimi potrebami v programu Erasmus+
MappED, spletna platforma, ki vključuje interaktivni zemljevid in mobilno aplikacijo za podporo študentom s posebnimi potrebami, ki sodelujejo v programu Erasmus+, je bila na prvi pomladni dan promovirana v Bruslju. Namen platforme je predvsem obveščanje invalidnih študentov o njihovih pravicah, o postopkih in podpornih storitvah. Prav tako zagotavlja študentom informacije o dostopnosti do univerzitetnih objektov in različnih storitev. Projekt je nastal na pobudo študentske mreže Erasmus in s pomočjo sredstev programa Evropske komisije Erasmus+. Klinknite na https://mapped.eu.

Kako privabiti talentirane raziskovalce?
Evropska komisija organizira vrsto regionalnih delavnic o tem, kako privabiti najbolj nadarjene raziskovalke in raziskovalce. Namen teh dogodkov je informiranje "novincev" (raziskovalne ustanove in financerji raziskav) o načelih Listine in Kodeksa ter o njihovem uresničevanju v raziskovalnih ustanovah po t.im. postopku »strategije človeških virov za raziskovalce« (Human Resources Strategy for Researchers). Delavnice so namenjene predvsem nosilcem aktivnosti na teh področjih iz Zahodnega Balkana, baltskih držav ter v Bolgariji in Romuniji, pa tudi predstavnikom univerz in drugih raziskovalnih središč iz teh držav, ki so upravičeni do projektov v okviru H2020. Več informacij najdete na spletnem naslovu http://www.cvent.com/events/hrs4r-regional-workshops/event-summary-ce63dfe728ba40b890b763a878495679.aspx.

Izobraževanje na vrhu evropskega stebra socialnih pravic
Evropska komisija je konec aprila objavila Priporočilo o evropskem stebru socialnih pravic. Izobraževanje zavzema prvo mesto v prvem razdelku tega dokumenta: »Vsakdo ima pravico do kakovostnega in vključujočega izobraževanja, usposabljanja in vseživljenjskega učenja, da bi ohranil/a in pridobil/a spretnosti, ki ji ali mu omogočajo, da polno sodeluje v družbi in uspešno upravlja prehod na trg dela.« Sledijo enakost spolov, enake možnosti, aktivna podpora pri zaposlovanju itd. Celoten dokument lahko preberete ali si ga naložite s spletne povezave https://ec.europa.eu/commission/publications/commission-recommendation-establishing-european-pillar-social-rights_en.

 

MEDNARODNE KONFERENCE

12. evropski forum za zagotavljanje kakovosti (EQAF)
Nedavno je bil objavljen razpis za prijavo prispevkov za 12. evropski forum za zagotavljanje kakovosti, ki ga bo gostila Univerza Latvije v Rigi in sicer od 23. do 25. novembra 2017. Forum med drugim ponuja prostor za podrobnejše predstavitve in razprave o raziskavah, političnih pobudah in praktičnih primerih, povezanih z zagotavljanjem kakovosti v evropskem visokem šolstvu. Rok za oddajo prispevkov je 24. julij 2017. Za podrobnosti poglejte na http://eua.be/event/eqaf-riga.

10. letno srečanje Sveta za doktorsko izobraževanje (EUA)
Svet za doktorsko izobraževanje (EUA-CDE) pri Evropski univerzitetni zvezi (EUA) sprejema prijave za svoje jubilejno deseto letno zasedanje na temo "Doktorsko izobraževanja in izkoriščanje digitalnih možnosti". Dogodek bo gostila Univerza v Tallinu, Estonija, in sicer od 15. do 16. junija 2017. EUA-CDE letna srečanja so osrednja srečanja evropskih akademskih voditeljev in strokovnjakov, ki delujejo na področju doktorskega izobraževanja in usposabljanja, odprto pa je za vsakogar, ki je dejaven na tem področju. Prijave sprejemajo do 31. maja; več informacij pa je na voljo na spletni povezavi http://www.eua.be/activities-services/events/event/2017/06/15/default-calendar/10th-eua-cde-annual-meeting.

Povezovanje meja in spominov v evropskem izobraževanju učiteljev
Pädagogische Hochschule v Freiburgu, Nemčija, vabi na mednarodno konferenco pod naslovom »(Re-)thinking the World: Connecting Borders and Memories in European Teacher Education. International Conference on the Occasion of the 60th Anniversary of the Signing of the Treaty of Rome«. Konferenca bo potekala od 5. do 7. julija na njihovi ustanovi. »Early bird« registracija se bo končala 15 maja. Vse podrobnosti v zvezi s konferenco najdete na povezavi https://sites.google.com/site/besmartproject/conference_final?overridemobile=true.

Konferenca o managementu izobraževanja in raziskovanja
»The Management Development Network« (EFMD) iz Leuvne, Belgija, organizira »2017 EFMD Higher Education Research Conference", ki bo potekala od 23. do 24. oktobra na KU Leuven, Belgija. Tema letošnje konference je "Impact and interdisciplinarity in management education and research". Organizator vljudno vabi k aktivnemu sodelovanju na konferenci. Vse potrebne informacije najdete na spletni strani http://www.efmd.org/herc2017.

 

POLETNE ŠOLE

Poletna šola o kulturi tolerance v Sarajevu
V Sarajevu bo tudi letos, od 18. do 24. septembra potekala mednarodna poletna šola pod naslovom »Rethinking the Culture of Tolerance – Europe, Borders and Migrations«. Poletna šola je skupni program Univerze Milan-Bicocca, Univerze v Sarajevu in Univerze Vzhodnega Sarajeva. Šola združuje magistrske in doktorske študente ter predavatelje iz Bosne in Hercegovine in drugih držav t.im. Zahodnega Balkana, Italije in tudi iz drugih držav Evrope in sveta. Letos je za študente izven držav Zahodnega Balkana in Italije na voljo 10 prostih mest, rok za prijave se izteče 10 junija, o izbiri pa bodo kandidati obveščeni do najkasneje 25. junija 2017. Za podrobnosti o programu in prijavi kliknite na spletno povezavo http://summerschoolbicocca.com/017-02-tolerance-course.php.

 

RAZISKOVALNE ŠTIPENDIJE / POZICIJE

Razpis za prosto raziskovalno mesto na OECD
OECD razpisuje prosto mesto raziskovalke/raziskovalca v programu »The Thomas J. Alexander Fellowship«. Kanidat/ka z doktoratom znanosti bo izbran/a izmed tistih, ki delujejo na raziskovalnih ustanovah, v vladnih agencijah ali strokovnih organizacijah. Program podpira posameznike pri vodenju kvantitativnih raziskav s področja izobraževanja, zlasti v t.im. nacionalnih gospodarstvih v vzponu, in pri povezovanju raziskovanja z izobraževalno politiko in prakso. Rok za prijave je 15. junij 2017. Za več informacij poglejte na http://www.oecd.org/edu/thomasjalexanderfellowship.htm oziroma na https://oecd.taleo.net/careersection/ext/jobdetail.ftl?job=11393&lang=en#.WP7-2ZIOdGY .

Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije

SLODRE

Kardeljeva ploščad 16

1000 Ljubljana, Slovenija

slodre.info@gmail.com

Tel.: +386 1 5892 347

IBAN: SI56 0201 0025 9548 589 (NLB d.d.)
Davčna številka: 82787271
Matična številka: 4033817000