default_mobilelogo

Naročite se na SLODRE novice

Vsebina:

Društvene novice

 • Vabilo na 13. letno skupšćino SLODRE
 • Plačilo letne SLODRE članarine
 • znanstvena konferenc »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Izobraževanje učiteljic in učiteljev za raziskovalno učenje in poučevanje«
 • Kolokvij ob izidu publikacije Pedagoški leksikon: izbrani temeljni pojmi

Domače novice

 • Projekt EMPATH - Empowering youth to engage in coMbating gender stereotyPes by Addressing Toxic masculinity patterns and beHaviour
 • Prva objava rezultatov OECD PISA 2022
 • Predavanje Kamila Wieleckega: "Undergoing a Shock of Cultural Diversity: Polish Schools in the Face of Inflow of Refugee Students from Ukraine" 
 • Projekt SPOZNAJ – Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji
 • Znanstvena in umetniška konferenca z naslovom Premislek o otroštvu III - Poučevanje za vključujočo, tehnološko kompetentno in trajnostno naravnano družbo
  Otvoritev Kompetenčnega centra SETCOM
 • Publikacije Založbe Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, izšle v letu 2023
 • Publikacije Založbe Univerze na Primorskem izšle v letu 2023
  Javna predstavitev mnenj o vrtcih in razvoju predšolske vzgoje v Sloveniji
 • VSS: Odziv na proračunski rez v znanstveno raziskovalno dejavnost
 • Z javne predstavitve mnenj o bralni pismenosti v Sloveniji
 • Povabilo k evidentiranju kandidatov za predsednike DPK za posamezna predmetna področja poklicne mature

EERA novice

 • ECER 2024: Nicosia: Education in an Age of Uncertainty: memory and hope for the future
 • Nova EERA mreža: Raziskovanje državljanske vzgoje
 • Novo na EERA blogu

Mednarodne konference

 • Premislek o otroštvu III: Poučevanje za vključujočo, tehnološko kompetentno in trajnostno naravnano družbo

Drugo

 • ARIS Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2024
 • ARIS Prijava za sofinanciranje slovenskega dela skupnega raziskovalnega projekta, kjer FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) deluje v vlogi vodilne agencije

--

DRUŠTVENE NOVICE

Vabilo na 13. Letno skupščino SLODRE
Vljudno vabimo člane SLODRE, da se udeležite trinajste redne skupščine našega društva, v sredo, 13. decembra 2023 ob 17.00 v spletni obliki z ugotavljanjem prisotnosti članic in članov. V nadaljevanju bo najprej potekalo predavanje (z diskusijo) pod naslovom UMETNA INTELIGENCA  V PEDAGOŠKEM RAZISKOVANJU. Uvodno predavanje bo podal dr. Kosta Dolenc, Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko. Predvidoma okrog 18.00 se bo pričelo redno delo skupščine z naslednjim dnevnim redom:

 1. Sprejem dnevnega reda in imenovanje delovnih teles
 2. Poročilo predsednice o delu v letu 2023 z razpravo
 3. Poročilo blagajnika za leto 2023 z razpravo
 4. Sprejem predloga programske usmeritve in letnega programa dela SLODRE za 2024
 5. Sklep o določitvi višine članarine za leto 2024
 6. Sprejem predloga finančnega načrta za leto 2024
 7. Razno

Plačilo letne SLODRE članarine
Člane društva pozivamo, da poravnajo letno članarino, ki še vedno znaša 10 EUR. Članarino lahko poravnate osebno v gotovini pri blagajniku na sedežu društva ali pa jo nakažete na bančni račun društva: IBAN: SI56 0201 0025 9548 589 (NLB d.d.). SLODRE (Kardeljeva ploščad 16, 1000 Ljubljana)

Kolokvij ob izidu publikacije Pedagoški leksikon: izbrani temeljni pojmi
Pedagoški inštitut in SLODRE vabita na Kolokvij ob izidu publikacije Pedagoški leksikon: izbrani temeljni pojmi v petek, 15. 12. 2023 ob 13:30 v sejno sobo Pedagoškega inštituta. Kolokvij bo s predstavitvijo Pedagoškega leksikona otvoril dr. Igor Bijuklič iz Pedagoškega inštituta, nadaljeval pa dr. Pavel Zgaga iz Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani s predavanjem »Kako misliti pedagoške pojme?«. Kolokvij se bo zaključil z okroglo mizo »Zakaj potrebujemo pedagoški leksikon?«. Na okrogli mizi bodo sodelovali_e: dr. Edvard Protner Filozofska fakulteta, Univerze v Mariboru, dr. Klara Skubic Ermenc Filozofska fakulteta, Univeze v Ljubljani, dr. Tadej Vidmar, Filozofska fakulteta, Univeze v Ljubljani in dr. Janja Žmavc iz Pedagoškega inštituta. Povezava do publikacije Pedagoški leksikon: izbrani temeljni pojmi v digitalni knjižnici Pedagoškega inštituta:https://www.pei.si/ISBN/978-961-270-353-0_10112023/ Toplo vabljeni!

Osma znanstvena konferenc »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Izobraževanje učiteljic in učiteljev za raziskovalno učenje in poučevanje«
Tudi letos so Pedagoški inštitut (PI), Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije (SLODRE), Center Republike Slovenije za mobilnosti in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) ter Pedagoška fakulteta Univerze na Primorskem organizirali, tokrat že 8. znanstveno konferenco »Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju: Izobraževanje učiteljic in učiteljev za raziskovalno učenje in poučevanje«. Konferenca je potekala dva dni, in sicer v sredo, 20. 9., in četrtek, 21. 9. 2023, v prostorih Pedagoške fakultete Univerze na Primorskem (Cankarjeva 5, 6000 Koper). Osnovni cilj nacionalne znanstvene konference je bila diseminacija rezultatov raziskav ter izmenjava izkušenj, identifikacija ključnih problemov, izzivov in ovir ter spodbujanje in razvoj raziskovanja na področju izobraževanja učiteljic in učiteljev za raziskovalno učenje in poučevanje, ostaja pa kljub vsemu odprta tudi za vse druge pristope in usmeritve.

Na konferenci sta kot vabljena predavatelja sodelovala dr. Manja Klemenčič (Univerza Harvard in Univerza v Ljubljani) ter dr. Paolo Sorzio (Univerza v Trstu, Italija).

Podeljena so bila tudi priznanja za najboljše doktorsko delo na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja, priznanje za izjemne dosežke na področju raziskovanja vzgoje in izobraževanja ter priznanje za življenjsko delo na področju raziskovanja. V okviru znanstvene konference je potekal prvič tudi doktorski seminar, kjer so bili predstavljeni trije doktorati, ki so bili zaključeni na UP PEF v preteklem letu.

Ob zaključku konference je dvorani sv. Frančiška  v Kopru se potekala okrogla miza z naslovom Izzivi prenove v vzgoji in izobraževanju, v kateri so se dotaknili promocije pedagoških poklicev, nacionalnega preverjanja znanja, tujih jezikov in kadrovskega primanjkljaja. Okrogla miza je bila sklepno dejanje 8. znanstvene konference Pedagoškega inštituta, SLODRE in Pedagoške fakultete Univerze v Kopru. Na njej so sodelovali vidni predstavniki pedagoške sfere:  prof. dr. Janez Vogrinc,  vodja Delovne skupine za pripravo nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja 2023 – 2033 in dekan pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, pa tudi izr. prof. dr. Tina Vršnik Perše iz mariborske Pedagoške fakultete, dr. Lea Kozel, pomočnica ravnatelja Osnovne šole Vojke Šmuc Izola, mag. Anton Baloh, ravnatelj Osnovne šole Vojke Šmuc Izola, prof. dr. Silva Bratož, predavateljica na koprski Pedagoški fakulteti in dr. Darko Zupanc iz Državnega izpitnega centra. 

V uvodu je voditeljica okrogle mize, prof. dr. Amalija Žakelj, poudarila velik pomen večjezičnosti, Bratoževa pa je dodala, da v Sloveniji v primerjavi z drugimi evropskimi narodi počasi zasledujemo cilj Evropske unije, da bi se otroci poleg maternega jezika učili še dva tuja jezika. Ravnatelj Baloh je dodal, da je treba biti pozoren, da se otroke v osnovni šoli ne obremeni preveč. “Zelo pa sem naklonjen drugemu tujemu jeziku v zadnjem triletju,” je še dodal. Dekan UL PEF Vogrinc pa je povedal da se zelo pogosto dogaja, da učenci izberejo tisti izbirni predmet, kjer je treba manj napora za boljši rezultat: “Zato se učenci v zadnjem triletju ne odločajo za tuji jezik.”  

V nadaljevanju so se zbrani dotaknili nacionalnega preverjanja znanja v osnovni šoli. “Dosežki na NPZ-ju se v našem sistemu uporabljajo v procesih ugotavljanja kakovosti šolskega dela. Gre za podatek, ki služi za samoevalvacijo. Od šol pa je odvisno, kaj s temi podatki naredijo. Je pa res, da so med šolami res velike razlike. V nekaterih šolah se rezultatom posvetijo in naredijo ukrepe, drugje pa komajda pogledajo, kakšni so dosežki otrok,” je dejal Vogrinc.  Zupanc iz Državnega izpitnega centra je povedal, da se zaveda polemik, ki se v strokovni in laični javnosti pojavljalo v okviru uvedbe NPZ-ja v 3. razredu. “Vsekakor pa se vse spremembe začnejo v razredu,” je bil odločen.  “NPZ-je se na naši šoli izvajajo že vrsto let. Ko učitelje vprašam, če bodo tudi letos izvajali NPZ-je s cmokom v grlu potrdijo. Da pa smo uspešni pri NPZ-jih, izvajamo nekaj ukrepov: obveščamo starše, naredimo preizkus znanja in tudi, po izvedbi, potolažimo otroke, ki niso najbolj uspešni,” pa je o praktičnem vidiku izvajanja NPZ-ja dejala pomočnica ravnatelja Kozel. 

Tudi o pomanjkanju strokovnih kadrov je tekla beseda. Moderatorka je povedala, da so učitelji starejši, kot učitelji iz držav OECD. “Učitelji imajo stresno službo, plača je majhna, velik je tudi vdor staršev v šole … Vse to so lahko vzroki, da učiteljev manjka in se mladi tudi zato ne določajo za ta poklic,” je predstavila problem.  Ravnatelj Baloh je besede podkrepil s konkretno situacijo, da so za učitelja tehnike prejšnji teden zaposlili hišnika: “Učiteljevanje je mnogo več kot le fizično delo. In tega “mnogo več,” se mnogi bojijo,” je bil kratek. Podravnateljica Kozel pa je spomnila, da so lani zaposlili mladega učitelja razrednega pouka v podaljšanem bivanju, a je dal odpoved, rekoč, da tega ne zmore. Vršnik Perše iz mariborske Pedagoške fakultete je opozorila, da če želimo dati učiteljem občutek lastne vrednosti, je pot, da lahko postane učitelj kdorkoli, napačna: “Vsi vemo, da so šole različne. Mladi učitelj mora imeti v kolektivu možnost, da se karierno razvija. Da ima mentorja, na katerega se lahko obrne. To ne sme biti prepuščeno naključju,” je bila jasna. 

Imam občutek, da zanemarjamo moč javnega diskurza, zlasti če upoštevamo, da ga znajo starši dobro izkoristiti. Če govorimo o pozitivni podobi učitelja, bi bilo potrebno storiti več. Poskusiti moramo pozitivne prakse in zgodbe tudi preko okroglih miz širiti. Dobre zgodbe je treba preko javnega diskurza širit,” je ob zaključku okrogle mize predlagala dr. Bratož iz koprske Pedagoške fakultete.

 

DOMAČE NOVICE

Projekt EMPATH - Empowering youth to engage in coMbating gender stereotyPes by Addressing Toxic masculinity patterns and beHaviour
Na Pedagoškem inštitutu poteka projekt EMPATH - Empowering youth to engage in coMbating gender stereotyPes by Addressing Toxic masculinity patterns and beHaviour, ki ga sofinancira Evropska komisija v sklopu programa Citizens, Equality, Rights and Values (CERV 2021–2027). Namen projekta je prispevati k zmanjšanju diskriminacije na podlagi spola v izobraževalnem sistemu. Ciljne skupine projekta in slovensko javnost skušamo ozaveščati o spolnih stereotipih ter prevladujočih tradicionalnih moških normah, ki mnogokrat vodijo v neustrezne vzorce vedenja. Več o projektu tule: https://empath-project.eu/, kjer lahko tudi oddate svoje mnenje glede opisane tematike (zavihek Sodelujmo).

Prva objava rezultatov OECD PISA 2022
Pred nami je javna objava prvih rezultatov mednarodne raziskave OECD PISA 2022. Raziskava PISA 2022 preverja bralno, matematično in naravoslovno pismenosti slovenskih 15-letnikov. V izvedbi leta 2022 je bilo glavno področje preverjanja matematična pismenost. Koordinator in izvajalec raziskave PISA v Sloveniji je Pedagoški inštitut. V torek, 5. decembra 2023, ob 11. uri bodo prvi rezultati OECD PISA 2022 predstavljeni predstavnikom medijev na novinarski konferenci Ministrstva za vzgojo in izobraževanje (MVI) ter Pedagoškega inštituta (PI).  Novinarski konferenci bo sledila prva razprava o rezultatih raziskave z državno sekretarko go. Jasno Rojc in ministrskimi strokovnimi partnerji. Potekala bo v torek, 5. decembra 2023, od 12.30 do predvidoma 14.30 ure, v veliki dvorani Ministrstva za kulturo, na Maistrovi 10, v Ljubljani. Več o dogodku: https://www.pei.si/prva-objava-pisa-2022/

Predavanje dr. Kamila Wieleckega: "Undergoing a Shock of Cultural Diversity: Polish Schools in the Face of Inflow of Refugee Students from Ukraine"
Vljudno vabljeni na predavanje poljskega antropologa dr. Kamila Wieleckega (College of Liberal Arts and Sciences, Univerza v Varšavi), ki ga organizirata Pedagoški inštitut in Oddelek za pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Predavanje v angleščini z naslovom "Undergoing a Shock of Cultural Diversity: Polish Schools in the Face of Inflow of Refugee Students from Ukraine" bo v torek, 12. 12. 2023 ob 9.40, v predavalnici 415, na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani, Aškerčeva c. 2, Ljubljana. Več o vsebini predavanja in predavatelju lahko preberete tukaj: https://www.pei.si/20231212/  Dogodek poteka v okviru projekta EDUCAT(H)UM): Izobraževanje na mejah človeškega: izziv novih tehnologij (N5-0272), ki ga financira ARIS kot del sheme Weave – NCN Poljska – ARIS Slovenija.

Projekt SPOZNAJ – Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji
V letu 2023 se je začel projekt SPOZNAJ – Podpora pri uvajanju načel odprte znanosti v Sloveniji, ki pod vodstvom Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani združuje dvajset slovenskih javnih raziskovalnih organizacij. Namen projekta je uvesti načela odprte znanosti v znanstvenoraziskovalno delo oziroma prilagoditi delovanje dvajsetih slovenskih javnih raziskovalnih organizacij v skladu z načeli odprte znanosti. Projekt prinaša neposredno naslavljanje odprte znanosti, ki med drugim omogoča večjo transparentnost raziskav in povečanje splošnega zaupanja v znanost.  V konzorcijskem partnerstvu sodeluje tudi Pedagoški inštitut. Več informacij: https://projekt-spoznaj.si/

Znanstvena in umetniška konferenca z naslovom Premislek o otroštvu III -  Poučevanje za vključujočo, tehnološko kompetentno in trajnostno naravnano družbo
Vljudno vabljeni na mednarodno znanstveno in umetniško konferenco z naslovom Premislek o otroštvu III -  Poučevanje za vključujočo, tehnološko kompetentno in trajnostno naravnano družbo, ki bo potekala 4. oktobra 2024 na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. S konferenco želimo spodbuditi k izmenjavi strokovnih mnenj in aktualnih pobud vseh deležnikov vzgojno-izobraževalnega sistema za razvoj vzgoje in izobraževanja v perspektivi reformnih prizadevanj, predvidenih do leta 2026. Na konferenci lahko sodelujete s povzetkom ali celotnim prispevkom. Rok za oddajo povzetka oz. celotnega prispevka je 15. januar 2024. Prispevek oddate v predlogi, ki jo najdete na spletni strani konference. https://pef.um.si/raziskovanje-in-umetnost/konference/premislek-o-otrostvu-iii-poucevanje-za-vkljucujoco-tehnolosko-kompetentno-in-trajnostno-naravnano-druzbo-2024/

Otvoritev Kompetenčnega centra SETCOM
V sredo, 29. novembra 2023 je potekala uradna otvoritev Kompetenčnega centra SETCOM, ključnega trajnostnega elementa projekta “Podporna okolja za spodbujanje prečnih kompetenc v vzgoji in izobraževanju” (SETCOM). Center z vizijo “Skupaj gradimo temelje za boljše razumevanje in razvijanje prečnih kompetenc v pedagoškem procesu” postavlja v ospredje razvoj in vzdrževanje podpornega okolja za prenos dobrih praks in krepitev sodelovanja na vseh ravneh izobraževanja.
https://www.um.si/objava/otvoritev-kompetencnega-centra-setcom/
https://setcom.pef.um.si/

Publikacije Založbe Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, izšle v letu 2023

Matematika v umetnosti
Knjiga poizkuša na precej elementarni način prikazati dovolj širok nabor tem iz umetnosti, predvsem gre tu za likovne umetnosti in glasbo, kjer lahko opazimo pojav matematičnih struktur. S tem lahko bralec najde ideje za samostojno bolj poglobljeno obravnavo marsikakšne teme. Naslovi poglavij: Števila in razmerja, Matematika v glasbi, Osnovne oblike, Simetrija, Vozli in spleti, Tlakovanja, Perspektiva, Fraktali. PREDOGLED

Priročnik EPoC: Ocena ustvarjalnega potenciala
Test EPoC je merski pripomoček, ki omogoča ocenjevanje ustvarjalne nadarjenosti otrok in mladostnikov med 5. in 12. letom starosti. Vključuje besedne in slikovne testne naloge, ki merijo dva ključna načina ustvarjalnega spoznavanja, divergentno-eksplorativno in konvergentno-integrativno mišljenje. Priročnik je preveden in prirejen za uporabo v slovenskem vzgojno-izobraževalnem prostoru. Test EPoC se lahko uporabi kot učinkovit diagnostični instrument za prepoznavanje ustvarjalnega potenciala in spremljanje napredka oz. razvoja ustvarjalnega mišljenja z uporabo oblike A in oblike B, ki omogočata merjenje razvoja ustvarjalnega potenciala v določenem časovnem obdobju. Test EPoC lahko uporabljajo psihologi in drugi usposobljeni strokovni delavci v vzgoji in izobraževanju za prepoznavanje ustvarjalnega potenciala otrok v vrtcu in osnovni šoli. Informacije o izobraževanju za uporabo testa EPoC: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.. Prodaja samo za pravne osebe preko naročilnice.

KiddyCAT: Test odnosa do lastnega govora za predšolske otroke, ki jecljajo
KiddyCAT je test, ki omogoča ocenjevanje odnosa do lastnega govora pri predšolskih otrocih, ki jecljajo. Test KiddyCAT osvetljuje pomen z govorom povezanih vedenj, ki jih je potrebno poleg tekočnosti upoštevati pri diagnostiki jecljanja. Logopedu omogoča vpogled v notranje odzive in doživljanje otroka, ki jeclja, kar je vsekakor pomembno za to, da je terapija uspešna, prav tako pa spreminjanje odnosa do lastnega govora vpliva na tekočnost v govoru. PREDOGLED

Comparative Analysis of Fairy Tales
Monografija Comparative Analysis of Fairy Tales (2023) predstavlja izbor neobjavljenih in objavljenih znanstvenih člankov in študij. Sestavljena je iz devetih poglavij. Avtorica primerja avtorje, pravljične tipe in motive v ljudskih in v avtorskih oz. literarnih pravljicah, npr. slovenskih in antičnih, arabskih, maorskih, poljskih. Inovativna so poglavja o pandemskih slikanicah (teorija S. Žižka), pravljičnih motivih v ilustracijah Hinka Smrekarja, mapiranju pravljic ipd. Osrednji fokus so avtorske oz. literarne pravljice sodobnih klasikov (E. Flisar, N. Grafenauer, S. Makarovič, A. Rozman Roza idr.). Avtorica z novih zornih kotov analizira klasične teme, npr. motiv Lepe Vide, Martina Krpana, lik Pehte. Posebno poglavje je posvečeno rezijanski pravljičarki Tini Wajtawi v mednarodnem kontekstu. Monografija je komplementarna monografiji Comparative Children's Literature (2021) in predstavlja temeljno delo, ki literarno in primerjalno raziskuje slovenske pravljice v mednarodnem kontekstu. PREDOGLED

Sodobni izzivi v izobraževanju
Monografija z naslovom Modern Challenges in Education, ki je izšla v angleščini pri izdajateljih Centre for Childhood Research, Faculty of Teacher Education, University of Rijeka in Pedagoški fakulteti UL prinaša deset poglavij na temo izzivov v izobraževanju, s katerimi se soočamo v sodobnem času. Obravnava izzive na institucionalni ravni kot tudi izzive, s katerimi se soočajo pedagoški delavci, ki izobražujejo za pedagoške poklice, ter učitelji v praksi. PDF

Naravoslovje – biologija: skripta
Skripta z naslovom Naravoslovje – biologija je namenjena študentom Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani, ki so vpisani v prvostopenjski študijski program Razredni pouk, kot podpora pri izvedbi vaj pri predmetu Naravoslovje – biološke vsebine. Vaje obravnavajo in vsebinsko dopolnjujejo učne vsebine predavanj. Namenjene so pripravi na poučevanje predmetov Spoznavanje okolja in Naravoslovje in tehnika v osnovni šoli. Bistvena cilja predmeta sta pri bodočih učiteljih razvijati biološko znanje in naravoslovne postopke (spretnosti). Ob izvedbi predstavljenih vaj pri bodočih učiteljih razrednega pouka spodbujamo razmislek o pomenu poučevanja naravoslovja, ki razvija otrokove naravoslovne spretnosti in postopke, znanja in odnos do narave. V tem gradivu so zbrane laboratorijske vaje, opazovalna vaja in terenska vaja. PREDOGLED

Protejkina pustolovščina
Pripovedništvo (pripovedovanje zgodb) je uveljavljena metoda poučevanja, kjer informacije predstavimo v obliki zgodbe. Tudi domišljijske, saj je otroška moč domišljije eno najmočnejših in najuporabnejših orodij pri poučevanju. Protejkina pustolovščina je zasnovana kot naravoslovna, a hkrati domišljijska zgodba, namenjena mlajšim otrokom, ki želijo podrobneje spoznati življenje proteusa ali človeške ribice (Proteus anguinus). Ob zgodbi lahko otroci spoznajo življenjske razmere v jamah, glavne prilagoditve proteusa na jamsko okolje, nekatere prebivalce in obiskovalce jam, kot so netopirji, sorodnost proteusa z drugimi dvoživkami, podobnosti in razlike z žabami, ribami, kačami, njihov način dihanja, telesne značilnosti (npr. število prstov na nogah) itn. Domišljijski okvir, v katerega so vpete te biološke resnice, pa deluje kot sredstvo, ki jih na učinkovitejši način približa otrokom. Domišljijski zgodbi sta dodana dve kratki strokovni poglavji avtorjev Marjance Kos in Gregorja Torkarja s Pedagoške fakultete UL ter Tinke Bačič z Biotehniške fakultete UL. Prvo v poljudnem jeziku predstavlja biološke značilnosti človeške ribice in življenjske razmere v kraških jamah ter je opremljeno z dvema fotografijama. Drugo pa se posveča pomenu pripovedovanja in branja zgodb v naravoslovnem izobraževanju. PREDOGLED

Snovi v okolju: teoretične osnove z navodili za laboratorijske vaje
Univerzitetni učbenik Snovi v okolju – teoretične osnove z navodili za laboratorijske vaje je namenjen študentkam in študentom do izobraževanja iz naravoslovja, kemijski del. Gradivo je s stališča zapisa ključnih teoretičnih izhodišč ter nabora številnih eksperimentov uporabno tudi za vse osnovnošolske in srednješolske učitelje kemije. Teoretična izhodišča poleg zapisane teorije vsebujejo tudi številne preglednice, v katerih so zbrani podatki in primeri izračunov, kar je lahko tehnikom oziroma laborantom v pomoč pri osvežitvi znanja priprave različnih reagentov in vodnih raztopin. Z gradivom si lahko pri poučevanju izbranih kemijskih vsebin pomagajo tudi učitelji drugih naravoslovnih predmetov. V učbeniku so poleg temeljnih teoretičnih osnov podane tudi laboratorijske vaje, ki teoretična izhodišča eksperimentalno dopolnjujejo. Učbenik obsega pet temeljnih poglavij, ki si vsebinsko sledijo v naslednjem zaporedju: 1) izolacija in dokaz naravnih spojin; 2) snovne in energijske spremembe; 3) osnove toksikologije; 4) kemija tal; 5) kemija vode in 6) reakcije redukcije in oksidacije. V sklopu vsake laboratorijske vaje so zbrani poskusi, ki jih lahko učitelji kemije uporabijo pri svojem poučevanju. Zbrani poskusi so primerni za samostojno eksperimentalno delo učencev oziroma dijakov pa tudi za demonstracijsko izvedbo učitelja. PREDOGLED

Publikacije Založbe Univerze na Primorskem izšle v letu 2023

Vzgoja in izobraževanje med preteklostjo in prihodnostjo
V znanstveni monografiji osvetljujemo vzgojno-izobraževalne probleme v soočanju perspektiv  preteklosti in prihodnosti. Sprašujemo se, kako sta bila, sta in bosta pojmovana vzgoja in izobraževanje za uspešno učenje in spodbujanje razvoja v hitro napredujočem tehnološkem svetu. Monografija vsebuje poglobljene prispevke z različnih perspektiv in z različnimi teoretskimi podlagami, ki osvetljujejo mnogoterost šolskega polja, ravni vzgoje in izobraževanja, deležnike, procese, produkte in dosežke, ki sestavljajo izzive v raziskovanju v izobraževanju. PDF

Vzgoja in izobraževanje v času covida-19
Namen monografije je, da bi skozi pričujoče izkušnje in spoznanja iz različnih držav, različnih sociokulturnih kontekstov, različnih predmetov ter različne percepcije učiteljev, učencev, staršev in institucij prepoznali nove strategije poučevanja v izrednih razmerah, hkrati pa da bi izkušnje prenesli tudi v sodobno šolo 21. stoletja, ki bo izkušnje poučevanja in učenja na daljavo vključila v inovativne procese edukacije v sodobnih družbenih okoliščinah, torej odgovorila na to, kako biti prilagodljiv, prožen in odziven. Kaže, da te izredne okoliščine preraščajo v trajen pojav, na katerega bomo morali vsi, ki delamo v izobraževalni dejavnosti, računati kot na nekaj vsakdanjega ter vselej spremljajočega. PDF

MIC 2023
MIC 2023 conference aims at shedding light on a green, digital, and inclusive society. We cordially welcome you, the researchers, professionals, and educators, to share with the MIC community your ideas, research, and scenarios from different perspectives: management, economics, organizational studies, finances and accountancy, education, or any other perspective that might contribute to fruitful, challenging, and interesting discussion. PDF Vseživljenjsko učenje odraslih

Monografija Vseživljenjsko učenje odraslih za trajnostni razvoj in digitalni preboj obravnava tri področja,  pomembna za prihodnost civilizacije: trajnostni razvoj, digitalizacijo ter vseživljenjsko izobraževanje. Gre za  področja, ki jim je v zadnjem času namenjena  precejšnja pozornost. Monografija s pregledom obsežnih mednarodnih raziskav in s podatki, ki so bili zbrani z različnimi strategijami empiričnega raziskovanja, osvetljuje stanje in implicira  razvoj prakse v naslednjem obdobju. Monografija bo v dragoceno pomoč odločevalcem, strokovni javnosti in študentom, in to za namen poglobljenega vpogleda v izobraževanje  odraslih ter tudi kritičnega premisleka o razvoju novih praks na tem področju. PDF | FlipBook

Selected Topics in the Didactics of Mathematics
Technological advances are increasingly influencing  changes in educational practices and, consequently,  changes in the development of didactics. If in the past,  educational institutions were one of the main ‘sources  of knowledge,’ this is no longer the case, as information is available to the individual at virtually every step. Approaches to learning and teaching mathematics are also changing. Modern approaches to learning and teaching mathematics are based on the active involvement of the learner in the learning process. The purpose of teaching mathematics is not only to impart mathematical knowledge, but also to make students discover, think and build mathematics. 214 str., 20,00 EUR | Predogled

Javna predstavitev mnenj o vrtcih in razvoju predšolske vzgoje v Sloveniji
Skupina za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja 2023–2033 (NPVI) je 26. oktobra 2023 organizirala javno predstavitev mnenj o vrtcih in razvoju predšolske vzgoje v Sloveniji na Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. Na srečanju so strokovnjaki predstavili svoje poglede, še posebej pa konkretne izkušnje in predloge za sistemske rešitve iz pedagoške prakse vrtcev. Z organiziranjem tovrstnih javnih predstavitev strokovnih stališč in predlogov želi delovna skupina pridobiti čim širši spekter strokovnih pogledov in stališč pri naslavljanju strateških ciljev in ukrepov nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja 2023-2033. Prispevki in predstavitve>>

VSS: Odziv na proračunski rez v znanstveno raziskovalno dejavnost
Javna agencija za znanstvenoraziskovalno in inovativno dejavnost RS (ARIS) je 14. 11. 2023 objavila razpis za znanstvenoraziskovalne projekte za leto 2024, iz katerega se financira pomemben del znanstvenoraziskovalne dejavnosti v Sloveniji. Šokiralo nas je dejstvo, da je vrednost razpisa v primerjavi z lanskim zmanjšala za kar 40 %. To je naredila brez javne razprave in kljub zagotovilu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije, da rezov v proračun za znanost ne bo. Visokošolski sindikat Slovenije in Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije pozivata resorno ministrstvo, naj zagotovi obljubljeni denar, ARIS pa, naj razpis ponovi ali pa poveča njegovo vrednost in tudi določi enak rok za oddajo prijav kot v preteklih letih, to je konec februarja, k čemur so jo pozvali že 14. 11. 2023.

Z javne predstavitve mnenj o bralni pismenosti v Sloveniji
Delovna skupina za pripravo Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja 2023–2033 je organizirala 4. javno predstavitev strokovnih stališč in predlogov. Tema tokratnega dogodka je bila bralna pismenost v Sloveniji. Eno izmed osrednjih vprašanj na dogodku je bilo predvsem, kako izboljšati bralno pismenost na vseh ravneh izobraževanja. Z organiziranjem tovrstnih javnih predstavitev strokovnih stališč in predlogov želi delovna skupina pridobiti čim širši spekter strokovnih pogledov in stališč pri naslavljanju strateških ciljev in ukrepov nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja 2023-2033. Vodja delovne skupine dr. Janez Vogrinc je med drugim izpostavil zadnjo raziskavo PIRLS, ki je pokazala zaskrbljujoče rezultate, saj so slovenski učenci dosegli pomembno nižji povprečni rezultat v primerjavi z raziskavo iz leta 2016. Izpostavil je še nekatere rezultate z nacionalnih preverjanj znanj (NPZ). Članica delovne skupine dr. Milena Ivanuš Grmek je dejala, da je bralna pismenost pomembno področje, ki ji na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru dajejo pomembno vlogo tudi s tem, da uvajajo določene predmete, ki pomembno prispevajo k bralni pismenosti. Državna sekretarka na Ministrstvu za vzgojo in izobraževanje Janja Zupančič je v svojem nagovoru med drugim poudarila, da je pomembno, da strokovna praksa in politike temeljijo na podatkih, zato so dobrodošli rezultati različnih raziskav in evalvacij. Kot je dejala, je bralna pismenost temeljna kompetenca in ključ za kakovostno življenje vsakega posameznika. Svoje mnenje je skupaj predstavilo 19 govork in govorcev iz različnih institucij. Na spletni strani Ministrstva za vzgojo in izobraževanje so na ogled še posamezne prestavitve strokovnih stališč in predlogov. Delovna skupina načrtuje do konca leta med drugim organizirati še javni predstavitvi mnenj na temo kariernega razvoja in pomanjkanja strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju ter gimnazijskega izobraževanja.

Povabilo k evidentiranju kandidatov za predsednike DPK za posamezna predm. področja poklicne mature
Na spletni strani Državnega izpitnega centra je bilo dne 10. 11. 2023 objavljeno Povabilo k evidentiranju kandidatov za predsednike državnih predmetnih komisij za poklicno maturo za veterinarstvo, živilstvo in prehrano ter naravovarstvo – ponovni poziv. Rok za evidentiranje kandidatov je 10. 12. 2023


EERA NOVICE

ECER 2024: Nicosia: Education in an Age of Uncertainty: memory and hope for the future
ECER 2024: Educational Research (Re)connecting Communities se bo odvijala na Cipru. V znanstvenih razpravah se bomo srečali med 24 in 28. avgustom 2024. Prijave bo mogoče oddati od 1.12. 2023 pa vse do 31.1.2024. Več na povezavi: https://eera-ecer.de/conferences/ecer-2024-nicosia Se vidimo?

Nova EERA mreža: Raziskovanje državljanske vzgoje
EERA predstavlja novo raziskovalno mrežo: Raziskovanje državljanske vzgoje (EERA Network 34) z namenom zbira in usmerjanja pozornosti na teorije, raziskave in razprave na področju. Mreža podpira dialog med različnimi perspektivami, raziskovalnimi metodologijami in izobraževalnimi sistemi in vnos novih perspektiv v področje raziskovanja vzgoje in izobraževanja.

Novo na EERA blogu
Vabimo vas k branju več novih blog prispevkov. Zadnji na primer postavlja v središče pomen igre v učenju in razvoju otrok (Resisting the marginalisation of children’s right to play) in ga najdete tukaj: https://blog.eera-ecer.de/childrens-right-to-play/. Naslednji se osredinja na vlogo učnih načrtov pri razumevanju kompleksnih vodnih sistemov (Does current curricula hinder student understanding of complex global water systems?) in ga najdete tukaj: https://blog.eera-ecer.de/complex-global-water-systems/. Še več zanimivih prispevkov, tudi na temo umetne inteligence, pa najdete tu: https://eera-ecer.de 

 

MEDNARODNE KONFERENCE

Premislek o otroštvu III: Poučevanje za vključujočo, tehnološko kompetentno in trajnostno naravnano družbo
Konferenca bo potekala 4. oktobra 2024 na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru. S konferenco želimo spodbuditi k izmenjavi strokovnih mnenj in aktualnih pobud vseh deležnikov vzgojno-izobraževalnega sistema za razvoj vzgoje in izobraževanja v perspektivi reformnih prizadevanj, predvidenih med letoma 2022 in 2026. Na konferenci lahko sodelujete s povzetkom ali celotnim prispevkom. Kotizacija za aktivno udeležbo s prispevkom na konferenci znaša 50 EUR za zgodnje plačilo (do 7. aprila 2024) oz. 70 EUR za pozno plačilo (po 7. aprilu 2024). Kotizacija vključuje kosilo, kavo, prigrizke med odmori in stroške izdaje publikacije. Na konferenco se lahko prijavite tudi brez prispevka, višina kotizacije je enaka. Umetniški del konference se bo izvedel v obliki spremljevalnega programa. Razstavljavci ne plačajo kotizacije. Pred izvedbo konference načrtujemo izdajo zbornika povzetkov in znanstvene monografije v e-verziji, odprti dostop. Več informacij o konferenci in prijavi najdete na spletni strani konference.

 

DRUGO

ARIS Javni razpis za podoktorske raziskovalne štipendije na Japonskem za raziskovalce iz Republike Slovenije v letu 2024
Podoktorska raziskovalna štipendija je namenjena slovenskim podoktorskim kandidatom, pri katerih od pridobitve doktorata ni preteklo več kot šest let, šteto do roka za oddajo prijave in ki želijo raziskovalno delati na Japonskem pod vodstvom japonskih znanstvenikov na japonskih raziskovalnih inštitutih in univerzah. Rok za oddajo prijav: 1. 2. 2024. Več: https://www.arrs.si/sl/medn/dvostr/Drzave/Japonska/razpisi/23/razp-stip-japonska-24.asp

ARIS Prijava za sofinanciranje slovenskega dela skupnega raziskovalnega projekta, kjer FWF (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung) deluje v vlogi vodilne agencije
Sodelovanje po principu vodilne agencije zajema sodelovanje med dvema ali več agencijami, ki sofinancirajo v principu temeljenje raziskave. Dogovori so lahko dvostranski ali večstranski. Razvoj koncepta se je pričel na osnovi dvostranski individualnih dogovorov med dvema agencijama z namenom administrativnih razbremenitev, saj poenostavlja postopek oddaje in izbire prijav skupnih raziskovalnih projektov. S Sporazumom o multilateralni shemi vodilne agencije (Lead Agency Agreement) dve ali več agencij iz različnih držav/regij omogočita/jo raziskovalcem prijavo skupnega raziskovalnega projekta pri eni izmed agencij (vodilni agenciji), ki je odgovorna za izvedbo ocenjevalnega postopka skupne prijave raziskovalnega projekta. Več: https://www.arrs.si/sl/medn/vodilna/predstavitev.asp

 

Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije

SLODRE

Kardeljeva ploščad 16

1000 Ljubljana, Slovenija

slodre.info@gmail.com

Tel.: +386 1 5892 347

IBAN: SI56 0201 0025 9548 589 (NLB d.d.)
Davčna številka: 82787271
Matična številka: 4033817000